Concurs de recrutare pentru ocuparea postului vacant de Șef Serviciu din cadrul Serviciului Public de Alimentare cu Apă și de Canalizare al comunei Bragadiru
Data documentului: 11 mart. 2024

Primăria Bragadiru / Concurs de recrutare pentru ocuparea postului vacant de Șef Serviciu din cadrul Serviciului Public de Alimentare cu Apă și de Canalizare al comunei Bragadiru

 

 1. 814 din 11.03.2024

ANUNȚ

 

Referitor la:  organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea postului vacant de Șef Serviciu din cadrul Serviciului Public de Alimentare cu Apă și de Canalizare al comunei Bragadiru, județul Teleorman

 

     Primăria comunei Bragadiru, județul Teleorman, cu sediul in comuna Bragadiru, str. Dunării nr. 179, organizează la data de 08.04.2024, ora 10.00, concurs de recrutare în vederea ocupării postului vacant (funcție contractuală) de ȘEF SERVICIU în cadrul Serviciului Public de Alimentare cu Apă și  de Canalizare al comuei Bragadiru, județul Teleorman, nivelul postului este de conducere, se va face pe durată nedeterminată și cu program normal de lucru de 8 ore /zi, adică 40 ore /săptămână.

Coordonatele de contact pentru primirea dosarelor de concurs şi obţinerea de informaţii suplimentare :

 • Primăria comunei Bragadiru cu sediul în comuna Bragadiru, judeţul Teleorman, strada Dunarii, nr. 179, Telefon 0247335203, Fax 0247335065;
 • Email : primaria[email protected]
 • https://primariabragadiruteleorman.ro
 • Persoana de contact Țona Mirela –secretar general al comunei Bragadiru, județul Teleorman.

Pentru a putea participa la concurs, orice persoană interesată trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

      Condiţiile generale de participare sunt cele prevăzute de art. 15 la H.G. nr. 1336/ 28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Pentru a ocupa un post contractual vacant candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale, conform art. 15  al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1336/ 28.10.2022:

 1. a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
 2. b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 5. e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 6. f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 7. g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
 8. h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Condițiile specifice de participare sunt următoarele

–  studii: liceu, cu diplomă de bacalaureat

–  vechime în muncă 10 ani

Conținutul dosarul de concurs:

 1. a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 a Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3. c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 5. e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 6. f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 7. g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 8. h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 9. i) curriculum vitae, model comun european.

Calendarul concursului

Publicitatea concursului ce va fi organizat la sediul instituției se va asigura pe portalul posturi.gov.ro și pe pagina de internet a instituției:

 

Nr. crt. Activităţi Data
1. Publicarea anunțului 15.03.2024
2. Data limită pentru depunerea dosarelor de participare la concurs 29.03.2024, ora 14.00
3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs    02.04.2024, ora 10.00
4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 03.04.2024, ora 10.00
5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei  dosarelor 04.04.2024, ora 09.00-11.00
6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 04.04.2024, ora 14.00
7. Susţinerea probei scrise 08.04.2024, ora 10.00
8. Afişarea rezultatului probei scrise 08.04.2024, ora 15.00
9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 09.04.2024, ora 09.00-11.00
10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 09.04.2024, ora 15.00
11. Susţinerea interviului 10.04.2024, ora 10.00
12. Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 10.04.2024, ora 14.00
13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului 11.04.2024, ora 09.00-11.00
14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 11.04.2024, ora 14.00
15. Afişarea rezultatului final al concursului 11.04.2024, ora 16.00

 

Bibliografie și Tematica:

 1. Regulamentul de organizare și funcționare al Serviciului Public Apă și Canalizare al comunei Bragadiru, județul Teleorman

cu tematica Transportul apei potabile, siguranța serviciului de alimentare cu apă, drepturile și obligațiile operatorilor și utilizatorilor

 1. Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare(republicată 2)

cu tematica Serviciile de alimentare cu apă și canalizare, organizarea și funcționarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare, autorități și competențe, utilizatorii serviciilor de alimentare cu apă și canalizare

 1. Legea nr.53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare- Titlul II, Cap. I, II, III, IV

Cu tematica Încheierea contractului colectiv de muncă, modificarea și suspendarea contractului individual de muncă,  demisia, timpul de muncă și de odihnă, concedii, drepturile salariatului

 1. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

Cu tematica Autoritățile administrației publice locale, principiile generale aplicabile administrației publice locale, instituțiile publice de interes local, funcționarea Consiliilor locale

 1. Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare

Cu tematica Gestiunea serviciilor de utilitate publică, operatorii serviciilor de utilități publice, utilizatorii serviciilor de utilități publice

 1. Legea nr. 319/2006 privind securitaea și sănătatea în muncă, cu modificările și completările ulterioare

Cu tematica Obligațiile generale ale angajatorilor, obligațiile lucrătorilor, evenimente, raportare, cercetare, comunicare, accidente de muncă

7.Constituția României

Cu tematica Dreptul la muncă, dreptul la grevă, libertatea econimoică, dreptul la proprietate privata, restrângerea exercițiului unor drepturi sau libertăți.

 

Notă: candidații vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susținerii concursului, inclusiv republicările, modificările și completările ulterioare.

 

PRIMAR,

Chisac Cristian Ionel

Share This
Sari la conținut